قرمز

ردیف مشخصات تابلو نوع تابلو ابعاد تابلو تعداد LED قیمت (تومان)
1 آفتاب دید P10 کابینتسی  CNC 42*74 2048 466000
2 آفتاب دید P10

کابینتسی  CNC

42*106 3072 667000
3 آفتاب دید P10 کابینتسی  CNC 42*138 4096 870000
4 آفتاب دید P10 کابینتسی  CNC 42*170 5120 1070000
5 آفتاب دید P10 کابینتسی  CNC 42*202 6144 1270000
6 آفتاب دید P10 کابینتسی  CNC 42*234 7168 1470000
7 آفتاب دید P10 کابینتسی  CNC 42*266 8192 1670000
8 آفتاب دید P10 کابینتسی  CNC 42*298 9216 1870000
9 آفتاب دید P10 کابینتسی  CNC 42*330 10240 2080000
10 آفتاب دید P10 کابینتسی  CNC 42*362 11264 2280000
11 آفتاب دید P10 کابینتسی  CNC 42*394 12288 2480000
12 آفتاب دید P10 کابینتسی  CNC 42*426 13312 2680000
13 آفتاب دید P10 کابینتسی  CNC 42*458 14336 2880000
14 آفتاب دید P10 کابینتسی  CNC 42*490 15360 3080000
15 آفتاب دید P10 کابینتسی  CNC 42*522 16384 3280000